MY MENU

전기사양 및 설치비안내

전기온풍기

NE-80S     * 기본설치비(10M 기준) : -      * 1M당 추가 : -

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
20 - - 2.5 - -

NE-80HS     * 기본설치비(10M 기준) : -      * 1M당 추가 : -

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
20 - - 2.5 - -

NE-120NS     * 기본설치비(10M 기준) : 85,000      * 1M당 추가 : 8,500

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
30 20 20 4 2.5 1.5

NE-170NS     * 기본설치비(10M 기준) : 95,000      * 1M당 추가 : 9,500

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
50 25 20 6 4 2.5

NE-220NS     * 기본설치비(10M 기준) : 110,000      * 1M당 추가 : 11,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
50 30 20 10 6 2.5

NE-300NS     * 기본설치비(10M 기준) : 125,000      * 1M당 추가 : 12,500

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 50 25 - 10 4

NE-400NS     * 기본설치비(10M 기준) : 135,000      * 1M당 추가 : 13,500

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 50 30 - 16 6

NE-550NS     * 기본설치비(10M 기준) : 150,000      * 1M당 추가 : 15,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 75 50 - 16 10

NE-750NS     * 기본설치비(10M 기준) : 180,000      * 1M당 추가 : 18,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 100 75 - 25 16

NE-930NS     * 기본설치비(10M 기준) : 250,000      * 1M당 추가 : 25,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 150 100 - 35 25

NE-1200NS     * 기본설치비(10M 기준) : 250,000      * 1M당 추가 : 25,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 150 100 - 35 25

NE-400DS     * 기본설치비(10M 기준) : 135,000      * 1M당 추가 : 13,500

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 50 30 - 16 6

NE-930DS     * 기본설치비(10M 기준) : 250,000      * 1M당 추가 : 25,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 150 100 - 35 25

원적외선 세라믹 전기히터

NE-050SH     * 기본설치비(10M 기준) : 85,000      * 1M당 추가 : 8,500

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
30 20 20 4 2.5 2.5

NE-080SH     * 기본설치비(10M 기준) : 110,000      * 1M당 추가 : 11,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
50 30 20 10 6 2.5

NE-120SH     * 기본설치비(10M 기준) : 130,000      * 1M당 추가 : 13,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 50 25 - 10 4

NE-160SH     * 기본설치비(10M 기준) : 140,000      * 1M당 추가 : 14,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 50 30 - 10 6

NE-200SH     * 기본설치비(10M 기준) : 150,000      * 1M당 추가 : 15,000

차단기 용량(A) 인입전선(㎟)
2/220 3/220 3/380 2/220 3/220 3/380
- 75 50 - 16 10
※ 전선 길이가 10m이상일 때는 윗단계 전선을 이용
※ 배선용 차단기 필요시 비용은 별도 입니다.